Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier >Orthodoxalia > Heiligen Per Dag > 18 maart
18 maart
Vladyko Joan
Feest van de Verkondiging


boxen

Feest van de Verkondiging

 

 

De wonderbare werkelijkheid van dit Feest, waar het Hemelse het aardse doordringt en doordrenkt, gaat elk menselijk bevattingsvermogen volkomen te boven. Alleen een reeks wonderen kon dit gebeuren tot stand brengen. De Goddelijke Grenzeloosheid wordt besloten in het lichaam van een vrouw. De Almachtige Schepper wordt een inactief klompje vlees, groeiend volgens de wetten van de geschapen, stoffelijke natuur. Hij, Wiens aanblik voor elk schepsel dodelijk moet zijn, verbindt Zich met het lichaam, waarin Hij komt wonen. Hij, Die het heelal met de kracht van Zijn Wezen vervult, is nu aanwezig in de moederschoot van een maagd. De Eeuwige en Beginloze begint nu te leven in de tijd. De Allesbeheersende Gebieder wordt een hulpeloos kind. Niet zonder reden wordt het Woord vlees in een maagd. Hij is immers geheel en al Zoon van de Hemelse Vader. Hoe kan Hij dan ook een aardse vader bezitten? De Maagd ontvangt de Zoon door de overschaduwing van de Heilige Geest. Hierin zien we op duidelijke wijze Zijn God-menselijke werkelijkheid. Hij wordt volkomen mens, terwijl Hij geheel en al God blijft. Zijn Geboorte is daarom het gevolg van het initiatief van God, en niet de bezegeling van wat bij het menselijke verkeer toch steeds iets van een toevalskarakter draagt. Bovendien wordt hier geen nieuwe, menselijke persoon geschapen. Christus is de Tweede Persoon van de Heilige Drie-Eenheid. Hij blijft Zichzelf, maar begint nu een bestaan in het menselijke lichaam.

Door Hem is het Goddelijke zo volkomen verbonden met het menselijke. Hij brengt het Goddelijke binnen in de mensheid, waardoor de mensheid ook wezenlijk kan worden verlost en gered uit de gevallen toestand. Met aangrijpende en ontroerende schoonheid worden deze werkelijkheden tot uitdrukking gebracht in de hymnen van dit Feest.

 

Troparion t.4

 

Heden is de aanvang onzer Verlossing, * de openbaring van het Heilsmysterie. * De Zoon Gods wordt geboren als Zoon der Maagd. * GabriŽl verkondigt de Blijde Boodschap der Genade. * Met hem roepen ook wij tot de Moeder Gods: * ďVerheug u, Hoogbegenadigde, ** de Heer is met u.Ē

 

 

Troparion t.1

 

Het Mede-eeuwige Woord van de Eeuwige Vader * blijft ongescheiden van het Hemelse, * maar daalt nu neder op onze aarde, * uit medelijden met de gevallen mens. * Hij neemt op Zich de armoede van Adam ** en bekleedt Zich met de gestalte, die vreemd is aan Zijn Goddelijke Natuur.

 

 

Kondakion t.8

 

Gij zijt de Aanvoerster, die voor ons strijdt * en die ons van alle boosheid hebt bevrijd. * Daarom zingen wij vol dankbaarheid het zegelied. * Maar door uw onoverwinnelijke macht, o Moeder Gods, * red ook nu uit alle gevaren het bevrijde volk, dat tot u zingt: ** ďVerheug u, ongehuwde Bruid.Ē

 

Naar begin pagina

 

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden