Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar.
Kerk Pervijze
schild Broederschap Vladyko Joan schild
Kerk Yanama
Webwinkel   Sitemap | U bent hier > Broederschap > Charter

Vladyko Joan

Go to MP3player

Orthodoxe actie heeft als doel: samen werken om de Orthodoxe principes in het dagelijks leven binnen te brengen . Het openbare leven van vandaag wandelt niet langs christelijke paden. Het christendom, uitgedrukt in zijn volmaakte vorm in de Orthodoxie, reikt alles aan wat nodig is voor de verlossing van de menselijke ziel en geeft leidende principes voor de oplossing van alle problemen in het openbare leven. Kijkend vanuit de Orthodoxe weg is het openbaar leven onvermijdelijk in een abnormale en verziekte toestand.

Bijna iedereen voelt een achteruitgang in de toestand van de gehele wereld. Overal is er onzekerheid, verdachtmaking en machteloosheid. Men spreekt over vrede, maar er is geen vrede, en iedereen bereidt zich op oorlog voor. Men streeft ernaar iedereen gelukkig te maken in dit leven, maar het leven wordt steeds gespannener en moeilijker. Men zoekt nieuwe wegen van leven, maar men zal ze nooit vinden, omdat ze niet bestaan. Het christendom openbaart de betekenis van het leven aan alle volkeren en voor alle tijden, en alleen het christendom kan antwoorden op alle manifestaties en vragen van het leven. Deze eeuwige waarheid over het leven is behouden door de Kerk van Christus, en de mens moet bereid zijn door haar onderwezen te worden en hij moet in staat zijn, haar wijsheid te verstaan; en alleen deze weg zal de mensheid rust en genezing doen vinden. Het openbare leven heeft zich ver van deze weg verwijderd. Het zoekt genezing in wetenschappelijke ontdekkingen of door het koesteren van een sterke gezondheidsmoraal. Maar nog nooit zijn zoveel mensen ziek in de ziel als nu, omdat de ziel van de mens, ooit dezelfde, door haar natuur zoekt naar een ander leven - het leven van de Kerk, het leven van de Genade. Het openbare leven echter doet alles juist zo, dat zij aan de ziel van de mens NIET geeft wat ze nodig heeft. Zelfs zij, die zich Orthodox noemen, nemen de stem van de Kerk weinig ter harte, ze begrijpen haar nauwelijks en ze zijn meestal helemaal niet bereid om haar leiding te aanvaarden bij het zoeken naar de weg, waarop zij als christenen kunnen leven in de gemeenschap of in bestuursfuncties. De algemene toestand is zo alarmerend dat we zelfs stemmen van hedendaagse denkers horen opgaan, die zeggen dat de mens, weggegaan van de eeuwige bron van het leven, steeds minder en minder geschikt is om te leven en het leven steeds doellozer wordt, ja dat het einde van de wereld nabij is. We kennen de dag niet en evenmin het uur, maar of die nu nabij zijn of niet, toch staat daar voor de mensheid dezelfde betekenis en dezelfde weg van het, zowel private als openbare leven. Voor de hergeboorte van de mens is het noodzakelijk dat er een openbaar Orthodox leven wordt gevormd, dat al de vragen en manifestaties van het leven beoordeelt, en dat beslissingen neemt vanuit het standpunt van de Orthodoxe wereldvisie. Dat is het streefdoel van de Orthodoxe Actie. Deze actie moet oproepen tot een geestelijke en morele hergeboorte van de maatschappij. Deze moet de waarheden van de Orthodoxie uitzaaien, niet als abstracte dogmaís, maar aangepast aan de gegeven omstandigheden. Ze moet tonen hoe de problemen moeten worden opgelost in het dagelijkse leven van het individu, van de gemeenschap en van de regering op basis van de Orthodoxe principes.De Kerk wacht op een dergelijke Orthodoxe activiteit in de maatschappij. 

 

Uit deze tekst filteren wij de volgende doelstellingen: 

 

1. Wij wensen ons heilig geloof te verspreiden en te propageren, daar wij overtuigd zijn dat ons heilig geloof inderdaad genezing kan brengen aan onze verziekte wereld, en dat wij het geluk slechts kunnen vinden in het volgen van DE WEG, die Christus is: de God-Mens die alles gedaan heeft in zijn onmetelijke genegenheid om ons tot zich te trekken en te verlossen. 

 

2. Om de Orthodoxie beter bekend te maken is het noodzakelijk om de teksten van de Heilige Vaders over het geloof, over de praktische beleving van het Evangelie en over de uitleg van de Schrift toegankelijk te maken voor een breed publiek. Daarom zullen wij ons inspannen om deze teksten te vertalen, deze uit te geven en aan de mensen aan te bieden. 

 

3. Naast deze vertalingen lijkt het ons noodzakelijk om conferenties en dia-avonden te organiseren om de Orthodoxie, de Liturgie, de iconografie en alle andere aspecten van ons geloof bekend te maken. 

 

4. Het lijkt eveneens belangrijk om bezinningsdagen of -weekends te plannen, waarbij dan duidelijk over een problematiek kan uitgeweid worden en ons kan geleerd worden hoe wij als gelovigen ons moeten opstellen bij bepaalde toestanden of geplogenheden die heden ten dage in de wereld plaatsvinden.

 

 5. Willen wij morele en daadwerkelijke steun bieden aan orthodoxe projecten, die door de broederschap worden goedgekeurd. Deze projecten kunnen in binnen-of buitenland gebeuren. 

 

6. Willen wij, broeders en zusters van de broederschap, zelf de eersten zijn om de christelijke leer in praktijk te brengen. Vooreerst door gehoor te geven aan de stem van de Heilige aan wie de broederschap is toegewijd. 

 

 

De Kerk is de eenheid van allen die het ware geloof in de ware God belijden, met aan haar hoofd: de Heer Jesus Christus; haar streven is de geestelijke vervolmaking van elk van haar leden.De Kerk wordt Katholiek genoemd, dit betekent universeel, alomvattend. In de Kerk van Christus is geen onderscheid tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije (Kol. 3:11); de Kerk omvat allen; de mensen van alle tijden en alle plaatsen, levenden en doden, en zelfs de engelen treden binnen in de Kerk. Daarom kunnen en zouden alle leden van de Kerk moeten deelnemen aan haar gebeden. In de Liturgie wordt het onbloedige Offer opgedragen voor alle gelovigen, zowel voor de levenden als voor de doden. Eveneens worden in de Kerk afzonderlijke gebeden geofferd voor al wie in nood verkeren, en voor de overledenen; de Kerk roept al haar leden op om met ijver de overledenen te gedenken, vragend om vergeving voor de zonden, die zij begaan hebben, en om de eeuwige zaligheid in het Koninkrijk Gods. 

 

 

Daarom wordt alle leden gevraagd:

- regelmatig de Goddelijke Diensten bij te wonen, niet alleen de Goddelijke Liturgie, maar tevens de andere diensten van de Heilige Kerk.

- thuis het gebed en de schriftlezing een belangrijke plaats en tijd toe te kennen. In elk geval bidden wij 's morgens en 's avonds, voor en na het eten.

- het Jezusgebed te beoefenen.

- duidelijk de hoek met de Heilige Ikonen te verzorgen. Een steeds brandende lamp en bloemen bij de grote Feesten.

- de Heilige Ikonen te vereren voor het gebed

Om dit alles met Gods hulp en door de gebeden van de Heiligen te kunnen vervullen streven wij de deugd van de nederigheid na en hebben we de bereidheid om de geestelijke strijd te voeren. 

 

 

Gods genade staat altijd de strijder bij, maar dat betekent niet dat de strijder altijd in de positie van overwinnaar verkeert. Soms raakten de beesten de rechtvaardigen niet aan, maar dat wil niet zeggen dat zij altijd hen niet aanraakten. Wat belangrijk is is niet de overwinning of de positie van overwinnaar, maar veeleer het zwoegen van een streven naar en een toewijding aan God. Groot is de apostel Paulos, maar vele keren (driemaal betekent niet eenmaal, maar vele keren) vroeg hij de Heer dat de boodschapper van Satan van hem zou weggaan, want hij beukte hem, hij kwelde hem met aanvallen die moeilijk en zijn geest tegengesteld waren.

Maar de Heer liet hem in die toestand: ďMijn genade is u genoegĒ (2 Kor. 12, 7-9) - er is genoeg bijstand van de genade en er zijn voldoende gaven voor hem voorzien. De Heer wil dat de apostel streeft naar de reiniging van zijn ziel.Wat belangrijk is is de toestand van de ziel, het streven naar God, en niet het kaliber van de overwinnaar. "Sterkte wordt volmaakt in zwakheid.Ē Hoewel een mens zwak kan bevonden worden, dat wil helemaal niet zeggen dat die mens door God is verlaten. De Heer Jezus Christus, naar het standpunt van de wereld, was beangst, maar wanneer de zondige wereld Hem als helemaal vernietigd beschouwt, was Hij de overwinnaar van de dood en de Hades. De Heer beloofde ons geen posities als overwinnaars als vergelding van rechtvaardigheid, maar Hij zei ons: ďIn de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnenĒ (Jo. 16,33) De kracht van God is doeltreffend, wanneer iemand Gods hulp vraagt, kennend de zwakheid en de zondigheid van zijn natuur. Daarom zijn de nederigheid en het streven naar God de fundamentele deugden van een christen.

 

 

Daarenboven zullen wij ons inspannen om de Heilige Vastentijden, vastgesteld door onze heilige Vaders te eerbiedigen en met vurigheid te beoefenen. Altijd spreekt de Heer tot alle volkeren van alle tijden en vertelt hun iets, wat duidelijk is en door iedereen gekend. Vandaag is iemand leeft, maar morgen sterft hij en alles wat hij bezat, gaat voor hem verloren. Maar die ziel, die het lichaam doet bewegen, leeft verder en zij is of getroost en gelukkig, of bedroefd en bezwaard. Zo is de mens geschapen: het lichaam leeft zoals de ziel het begeert. Op het ogenblik van sterven leeft de ziel verder zonder het lichaam. Alles zal vergaan, behalve wat de ziel verzameld heeft door liefde en gebed. Al het deugdzame, wat een mens heeft gedaan, is geschreven in de ziel en zal van hem niet worden weggenomen. Terwijl iemand leeft, ziet hij dat zijn aandacht door vele dingen opgeŽist wordt: kleding, gezondheid, zijn werk, studies. Er zijn tijden waarin hij alleen bezig is met de gedachte aan oorlog of een mislukte oogst - kortom alles wat nodig is voor het leven op aarde. Zo zijn er in het geestelijk leven ook tijden van bijzondere aandacht voor wat noodzakelijk is voor de ziel. Zo is de grte Vasten - een tijd van bijzondere aandacht en onderzoek en van het bevrijden van de geestelijke krachten. Vasten is ingesteld door de Heilige Geest. Gerechten, die streefden naar God, kwamen tot de kennis van de betekenis van het vasten door hun levenservaring en zij legden getuigenis af dat er zonder vasten geen geestelijk leven kan zijn. Al de verschillende aanvallen van de duivel, al zijn verzoekingen, alles, wat de diabolische wereld betreft, wordt ter zijde geschoven -wordt krachteloos en te schande gezet- als iemand dapper het woord van de Verlosser zelf, de Heer Jezus Christus, volgt: ďDit soort wordt alleen uitgedreven door gebed en vastenĒ (Mat. 17,21) Nu is het de tijd om te vasten, de gepaste tijd om de ziel te reinigen. Dat is het belangrijkste voor de ziel: dat zij in staat is om Gods genade te ontvangen, zodat schatten kunnen worden opgestapeld in de ziel, en deze zal daar niet weggenomen worden. Dan zal zijn levenspad recht zijn; in de ziel zal er vrede en vreugde zijn.ďSchep in mij een zuiver hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste de rechte geest.

 

 

7. Naar het voorbeeld van onze heilige patroon zullen wij de Heiligen liefhebben en eren en ze als voorbeeld nemen en bron van inspiratie voor ons eigen leven. - Daarom zullen wij bij ons gebed dagelijks het Troparion of Kondakion van de heilige van de dag bidden. - Wij zullen eens per jaar een pelgrimstocht organiseren naar een plaats waar de relieken van heiligen rusten om er samen te bidden, te zingen en de heilige relieken te vereren. - Wij zullen tevens minstens ťťn boekje per jaar uitgeven met het levensverhaal van een heilige. - Wij zullen tevens pogen om relieken naar onze kerk te brengen, door bij de katholieke overheid er met nadruk om te smeken en te bedelen.

 

8. Naar het voorbeeld van onze heilige patroon, die zich dag en nacht ingezet heeft voor de ongelukkigen, de wezen en alle mensen die in geestelijke of materiŽle nood waren, willen ook wij ons inzetten om deze mensen te helpen en te steunen. Zo wij iemand in onze omgeving weten die in nood is, zullen we dit aan de broederschap meedelen, die naar de mate van het mogelijke zal helpen om de nood te lenigen. Wij zullen ook sociale projecten steunen of zelf beginnen om te helpen waar de nood het hoogst is. 

 

9. De broederschap stelt zich onder de geestelijke leiding van de abt van het Orthodox Klooster van de Moeder Gods te Pervijze. 

 

10. De broederschap wil zich boven alle jurisdicties plaatsen en wil toegankelijk zijn voor alle orthodoxen van welke origine ook en voor alle anderen die bereid zijn om in de geest van Aartsbisschop Joan te werken. Indien iemand zich bezondigt tijdens een vergadering door jurisdicties tegen elkaar uit te spelen, wordt hij vriendelijk verzocht de vergadering te verlaten.

 

11. De oprichtende leden en later alle leden hebben de opdracht leden te werven. 

 

12. De oprichtende leden hebben als taak een boekhouding op te zetten, die ten allen tijde door de abt kan gecontroleerd worden. 

 

 

Wie kan lid worden? 

Iedereen

Er wordt echter een onderscheid gemaakt tussen actieve leden, passieve leden en ereleden. Tot de actieve leden behoren alleen de orthodoxen. Zij hebben in de vergaderingen beslissingsrecht.

Tot de passieve leden behoren diegenen van de orthodoxen die dit verkiezen en alle niet orthodoxen. Zij nemen deel aan de vergadering, kunnen voorstellen naar voren brengen, deelnemen aan de discussies, maar ze hebben geen beslissingsrecht.

Tot de ereleden behoren dezen, die door de broederschap vereremerkt worden. Ook zij vallen onder het bestel van de passieve leden.

De broederschap beseft echter heel goed, dat de Heilige Geest kan werken door elkeen en daarom zal naar ieder aandachtig worden geluisterd en zal geen enkel voorstel zomaar verworpen worden. 

 

 

Troparion†

 

Als een geestelijke morgenster * aan het hemels firmament * omvat gij heel de wereld * om de zielen der mensen te verlichten. * Daarom is uw naam geŽerd in Oost en West, * want gij zijt lichtend door de Zon der gerechtigheid. * Heilige Joan, beminde Herder, * bid tot Christus God ** om de grote genade voor onze zielen. Kondakion Tot u, ,de herder en beschermer van ontheemden, * van daklozen, weduwen, wezen, armen en bedroefden * heffen wij deze beurtzang, * ontstaan uit liefde en dankbaarheid. * Red ons als hiŽrarch, vol genade en mededogen * van de vijanden der apostolische waarheid, ** daar wij tot u roepen: verheug u, grote wonderdoener Joan.

 

 

Kondakion

Tot u, ,de herder en beschermer van ontheemden, * van daklozen, weduwen, wezen, armen en bedroefden *    heffen wij deze beurtzang, * ontstaan uit liefde en dankbaarheid. * Red ons als hiŽrarch, vol genade en mededogen * van de vijanden der apostolische waarheid, ** daar wij tot u roepen:  verheug u, grote wonderdoener Joan.
  

 
© copyright 2003 - Broederschap Aartsbisschop Joan - alle rechten voorbehouden